فرکی با دست پر از اصفهان برگشت/ ذوب آهن دو امتیاز دیگر از دست داد

فرکی با دست پر از اصفهان برگشت/ ذوب آهن دو امتیاز دیگر از دست داد

فرکی با دست پر از اصفهان برگشت/ ذوب آهن دو امتیاز دیگر از دست داد

فرکی با دست پر از اصفهان برگشت/ ذوب آهن دو امتیاز دیگر از دست داد

ماشین های جدید