عنوان یازدهمی وزنه بردار دسته ۶۲ کیلوگرم ایران در حرکت یک ضرب

عنوان یازدهمی وزنه بردار دسته ۶۲ کیلوگرم ایران در حرکت یک ضرب

عنوان یازدهمی وزنه بردار دسته ۶۲ کیلوگرم ایران در حرکت یک ضرب

عنوان یازدهمی وزنه بردار دسته ۶۲ کیلوگرم ایران در حرکت یک ضرب