طباطبایی: استقلال در شرایط عادی باشد مقابل سایپا پیروز می‌شود

طباطبایی: استقلال در شرایط عادی باشد مقابل سایپا پیروز می‌شود

طباطبایی: استقلال در شرایط عادی باشد مقابل سایپا پیروز می‌شود

طباطبایی: استقلال در شرایط عادی باشد مقابل سایپا پیروز می‌شود