طاهری: پرسپولیس برای آسیا تقویت می‌شود/ به شدت نگران پرونده ژوزه‌ام

طاهری: پرسپولیس برای آسیا تقویت می‌شود/ به شدت نگران پرونده ژوزه‌ام

طاهری: پرسپولیس برای آسیا تقویت می‌شود/ به شدت نگران پرونده ژوزه‌ام

طاهری: پرسپولیس برای آسیا تقویت می‌شود/ به شدت نگران پرونده ژوزه‌ام