شوک منصوریان به رحمتی و استقلال/حسینی گلر آبی ها مقابل سپاهان

شوک منصوریان به رحمتی و استقلال/حسینی گلر آبی ها مقابل سپاهان

دیدار با نفت یکی از مواردی است که کادر فنی نسبت به اتفاقات پیرامون رحمتی دلخور است. این دروازه بان قبل از بازی با نفت به کادر فنی اعلام کرده بود که قادر به بازی کردن نیست اما بعد از گرم کردن گلر دوم نظرش تغییر کرده بود.

شوک منصوریان به رحمتی و استقلال/حسینی گلر آبی ها مقابل سپاهان

دیدار با نفت یکی از مواردی است که کادر فنی نسبت به اتفاقات پیرامون رحمتی دلخور است. این دروازه بان قبل از بازی با نفت به کادر فنی اعلام کرده بود که قادر به بازی کردن نیست اما بعد از گرم کردن گلر دوم نظرش تغییر کرده بود.

(image)
شوک منصوریان به رحمتی و استقلال/حسینی گلر آبی ها مقابل سپاهان