شرمساری ملی! (گزارش ویژه)

شرمساری ملی! (گزارش ویژه)

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

در تاریخ رقابت های المپیک هرگز سابقه نداشته که بحث طراحی لباس کاروان اعزامی ایران به المپیک ها چنین مورد توجه قرار بگیرد.

شرمساری ملی! (گزارش ویژه)

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

در تاریخ رقابت های المپیک هرگز سابقه نداشته که بحث طراحی لباس کاروان اعزامی ایران به المپیک ها چنین مورد توجه قرار بگیرد.

شرمساری ملی! (گزارش ویژه)

خرید رنک

اندروید