شرطی برای رحمتی تعیین نکرده‌ایم/ جلسه‌ام با قلعه نویی دروغ است

شرطی برای رحمتی تعیین نکرده‌ایم/ جلسه‌ام با قلعه نویی دروغ است

شرطی برای رحمتی تعیین نکرده‌ایم/ جلسه‌ام با قلعه نویی دروغ است

شرطی برای رحمتی تعیین نکرده‌ایم/ جلسه‌ام با قلعه نویی دروغ است