سازمان لیگ با تعویق دربی تبریز مخالفت کرد

سازمان لیگ با تعویق دربی تبریز مخالفت کرد
سازمان لیگ اعلام کرد موافق تعویق مسابقه ماشین سازی و تراکتورسازی تبریز نیست.

سازمان لیگ با تعویق دربی تبریز مخالفت کرد

سازمان لیگ اعلام کرد موافق تعویق مسابقه ماشین سازی و تراکتورسازی تبریز نیست.
سازمان لیگ با تعویق دربی تبریز مخالفت کرد

شهرداری