زهرا نعمتی دومین کماندار برتر جهان در سال ۲۰۱۶ شد

زهرا نعمتی دومین کماندار برتر جهان در سال ۲۰۱۶ شد

زهرا نعمتی دومین کماندار برتر جهان در سال ۲۰۱۶ شد

زهرا نعمتی دومین کماندار برتر جهان در سال ۲۰۱۶ شد