زمزمه تغییرات زیر سبد تیم ملی/ بائرمن با بسکتبال ایران می‌ماند؟

زمزمه تغییرات زیر سبد تیم ملی/ بائرمن با بسکتبال ایران می‌ماند؟
پیشنهادها به سرمربی تیم ملی بسکتبال در آلمان و خبرهایی مبنی بر توافق با این مربی، ادامه کار او را در ایران تحت‌الشعاع قرار داده است.

زمزمه تغییرات زیر سبد تیم ملی/ بائرمن با بسکتبال ایران می‌ماند؟

پیشنهادها به سرمربی تیم ملی بسکتبال در آلمان و خبرهایی مبنی بر توافق با این مربی، ادامه کار او را در ایران تحت‌الشعاع قرار داده است.
زمزمه تغییرات زیر سبد تیم ملی/ بائرمن با بسکتبال ایران می‌ماند؟