زمان لازم است تا جایگاهم در تیم ملی را به دست آورم

زمان لازم است تا جایگاهم در تیم ملی را به دست آورم

زمان لازم است تا جایگاهم در تیم ملی را به دست آورم

زمان لازم است تا جایگاهم در تیم ملی را به دست آورم