زمانی:احتمال دارد با وزیر جلسه داشته باشیم/باید این وضعیت جمع شود

زمانی:احتمال دارد با وزیر جلسه داشته باشیم/باید این وضعیت جمع شود

زمانی:احتمال دارد با وزیر جلسه داشته باشیم/باید این وضعیت جمع شود

زمانی:احتمال دارد با وزیر جلسه داشته باشیم/باید این وضعیت جمع شود

لردگان