روی گل دوم خیلی مقصر بودم/ ۹۰ دقیقه با رسانه‌ها در ارتباط بودم!

روی گل دوم خیلی مقصر بودم/ ۹۰ دقیقه با رسانه‌ها در ارتباط بودم!

روی گل دوم خیلی مقصر بودم/ ۹۰ دقیقه با رسانه‌ها در ارتباط بودم!

روی گل دوم خیلی مقصر بودم/ ۹۰ دقیقه با رسانه‌ها در ارتباط بودم!