رونالدو و شرکا پشت دیوار یخی ماندند/ ایسلند سزاوار تساوی بود

رونالدو و شرکا پشت دیوار یخی ماندند/ ایسلند سزاوار تساوی بود

رونالدو و شرکا پشت دیوار یخی ماندند/ ایسلند سزاوار تساوی بود

رونالدو و شرکا پشت دیوار یخی ماندند/ ایسلند سزاوار تساوی بود

wolrd press news