رئیس جمهور سنگ تمام گذاشت/ امیدمان به کسب مدال بیشتر از گذشته است

رئیس جمهور سنگ تمام گذاشت/ امیدمان به کسب مدال بیشتر از گذشته است

رئیس جمهور سنگ تمام گذاشت/ امیدمان به کسب مدال بیشتر از گذشته است

رئیس جمهور سنگ تمام گذاشت/ امیدمان به کسب مدال بیشتر از گذشته است

گوشی موبایل