ذوب آهن بیشتر از ما تمرین کرده بود/ هوای سرد تبریز مشکل ساز شد

ذوب آهن بیشتر از ما تمرین کرده بود/ هوای سرد تبریز مشکل ساز شد

ذوب آهن بیشتر از ما تمرین کرده بود/ هوای سرد تبریز مشکل ساز شد

ذوب آهن بیشتر از ما تمرین کرده بود/ هوای سرد تبریز مشکل ساز شد