دستمزدهایی که طارمی را دلخور کرد!

دستمزدهایی که طارمی را دلخور کرد!

زمان دریافت خبر: شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

رقم قرارداد بعضی از پرسپولیسی ها از مهدی طارمی بهترین بازیکن فصل قبل بالاتر است.

دستمزدهایی که طارمی را دلخور کرد!

زمان دریافت خبر: شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

رقم قرارداد بعضی از پرسپولیسی ها از مهدی طارمی بهترین بازیکن فصل قبل بالاتر است.

دستمزدهایی که طارمی را دلخور کرد!

کیمیا دانلود