درخواست کی روش از سوشا مکانی

درخواست کی روش از سوشا مکانی

زمان دریافت خبر: شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۵۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

سوشا مکانی به علت حضور در لیگ دو نروژ نمی تواند تیم ملی را در ایتالیا همراهی کند.

درخواست کی روش از سوشا مکانی

زمان دریافت خبر: شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۵۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

سوشا مکانی به علت حضور در لیگ دو نروژ نمی تواند تیم ملی را در ایتالیا همراهی کند.

درخواست کی روش از سوشا مکانی

فستیوال فیلم