دایی: داوری درست باشد اعتراضی نمی کنم

دایی: داوری درست باشد اعتراضی نمی کنم

وبسایت نود: علی دایی در گفت وگویی تلفنی با عادل فردوسی پور در برنامه 90 پیرامون اشتباهات داوری در بازی نفت و استقلال تهران گفت: آقای فنایی می گوید حق وردی شانس نیاورد …

دایی: داوری درست باشد اعتراضی نمی کنم

وبسایت نود: علی دایی در گفت وگویی تلفنی با عادل فردوسی پور در برنامه 90 پیرامون اشتباهات داوری در بازی نفت و استقلال تهران گفت: آقای فنایی می گوید حق وردی شانس نیاورد …

(image)
دایی: داوری درست باشد اعتراضی نمی کنم