داور به اشتباه بازیکن پرسپولیس را اخراج کرد/ سایپا بهتر خواهد شد

داور به اشتباه بازیکن پرسپولیس را اخراج کرد/ سایپا بهتر خواهد شد

داور به اشتباه بازیکن پرسپولیس را اخراج کرد/ سایپا بهتر خواهد شد

داور به اشتباه بازیکن پرسپولیس را اخراج کرد/ سایپا بهتر خواهد شد