خداداد عزیزی: باید یقه گزارشگر مشهد را بگیرند!

خداداد عزیزی: باید یقه گزارشگر مشهد را بگیرند!
سرمربی مستعفی سیاه‌جامگان از رفتار گزارشگر مشهدی به شدت انتقاد کرد.

خداداد عزیزی: باید یقه گزارشگر مشهد را بگیرند!

سرمربی مستعفی سیاه‌جامگان از رفتار گزارشگر مشهدی به شدت انتقاد کرد.
خداداد عزیزی: باید یقه گزارشگر مشهد را بگیرند!