خبر مهم دبیر کمیته ‌المپیک:روسا لطف می‌کنند و رژه نمی‌روند!

خبر مهم دبیر کمیته ‌المپیک:روسا لطف می‌کنند و رژه نمی‌روند!
شاهرخ شهنازی ، دبیرکل کمیته المپیک ایران اعلام کرد در رژه افتتاحیه المپیک ، دو مقام ارشد ورزش کشور حضور نخواهند داشت.

خبر مهم دبیر کمیته ‌المپیک:روسا لطف می‌کنند و رژه نمی‌روند!

شاهرخ شهنازی ، دبیرکل کمیته المپیک ایران اعلام کرد در رژه افتتاحیه المپیک ، دو مقام ارشد ورزش کشور حضور نخواهند داشت.
خبر مهم دبیر کمیته ‌المپیک:روسا لطف می‌کنند و رژه نمی‌روند!

لردگان