حوصله هواداران در روز طبیعت سر رفت

حوصله هواداران در روز طبیعت سر رفت

خبرگزاری فارس: در فاصله حدود 4 ساعت به آغاز دیدار استقلال و الریان قطر ترافیک روانی در بیرون درب اصلی ورزشگاه آزادی برقرار است. …

حوصله هواداران در روز طبیعت سر رفت

خبرگزاری فارس: در فاصله حدود 4 ساعت به آغاز دیدار استقلال و الریان قطر ترافیک روانی در بیرون درب اصلی ورزشگاه آزادی برقرار است. …

(image)
حوصله هواداران در روز طبیعت سر رفت