حضور وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک در سالن مسابقات

حضور وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک در سالن مسابقات

حضور وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک در سالن مسابقات

حضور وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک در سالن مسابقات