حضور رحمتی و غیبت عجیب دستیار منصوریان/ یک اخراجی به تمرین نیامد!

حضور رحمتی و غیبت عجیب دستیار منصوریان/ یک اخراجی به تمرین نیامد!

حضور رحمتی و غیبت عجیب دستیار منصوریان/ یک اخراجی به تمرین نیامد!

حضور رحمتی و غیبت عجیب دستیار منصوریان/ یک اخراجی به تمرین نیامد!