حرف های 10سال قبل قلعه نویی در نقد برانکو دوباره سرزبان ها افتاد!

حرف های 10سال قبل قلعه نویی در نقد برانکو دوباره سرزبان ها افتاد!

ده سال قبل وقتی امیر قلعه نویی جای برانکو در تیم ملی را گرفت، ایرادی به کار او وارد می دانست که امروز هم بعد از باخت پرسپولیس، درباره اش می گویند.

حرف های 10سال قبل قلعه نویی در نقد برانکو دوباره سرزبان ها افتاد!

ده سال قبل وقتی امیر قلعه نویی جای برانکو در تیم ملی را گرفت، ایرادی به کار او وارد می دانست که امروز هم بعد از باخت پرسپولیس، درباره اش می گویند.

حرف های 10سال قبل قلعه نویی در نقد برانکو دوباره سرزبان ها افتاد!