حربه کی روش برای شکست قهرمان کوپا چه بود؟

حربه کی روش برای شکست قهرمان کوپا چه بود؟
سرمربی تیم ملی سه روز قبل از بازی شیلی، روی این مسابقه کار کرد.

حربه کی روش برای شکست قهرمان کوپا چه بود؟

سرمربی تیم ملی سه روز قبل از بازی شیلی، روی این مسابقه کار کرد.
حربه کی روش برای شکست قهرمان کوپا چه بود؟

قرآن