حال و روز دروازه‌بان نفت پس از اخراج جنجالی/ خودم را نابودم کردم!

حال و روز دروازه‌بان نفت پس از اخراج جنجالی/ خودم را نابودم کردم!

حال و روز دروازه‌بان نفت پس از اخراج جنجالی/ خودم را نابودم کردم!

حال و روز دروازه‌بان نفت پس از اخراج جنجالی/ خودم را نابودم کردم!