تیموری: با وجود مصدومیت نقره گرفتم

تیموری: با وجود مصدومیت نقره گرفتم

تیموری: با وجود مصدومیت نقره گرفتم

تیموری: با وجود مصدومیت نقره گرفتم