تکلیف برخی با خودشان مشخص نیست/ فکر می‌کردیم بیشتر عذرخواهی کنند!

تکلیف برخی با خودشان مشخص نیست/ فکر می‌کردیم بیشتر عذرخواهی کنند!

تکلیف برخی با خودشان مشخص نیست/ فکر می‌کردیم بیشتر عذرخواهی کنند!

تکلیف برخی با خودشان مشخص نیست/ فکر می‌کردیم بیشتر عذرخواهی کنند!