تمرین استقلال تحت تاثیر برکناری افشارزاده و غیبت بازیکنان اصلی

تمرین استقلال تحت تاثیر برکناری افشارزاده و غیبت بازیکنان اصلی

تمرین استقلال تحت تاثیر برکناری افشارزاده و غیبت بازیکنان اصلی

تمرین استقلال تحت تاثیر برکناری افشارزاده و غیبت بازیکنان اصلی

باران فیلم