تماشاگردیوانه ایران-استرالیا؛20سال بعدازروزتاریخی

تماشاگردیوانه ایران-استرالیا؛20سال بعدازروزتاریخی

حالا 20سال از حمله پیتر به تور دروازه ایران در بازی تاریخی مقابل استرالیا می گذرد، او حسابی پیر شده است و نه تنها دیگر شبیه دیوانه ها نیست بلکه قیافه موجهی پیدا کرده است که در تصویر می بینید.

تماشاگردیوانه ایران-استرالیا؛20سال بعدازروزتاریخی

حالا 20سال از حمله پیتر به تور دروازه ایران در بازی تاریخی مقابل استرالیا می گذرد، او حسابی پیر شده است و نه تنها دیگر شبیه دیوانه ها نیست بلکه قیافه موجهی پیدا کرده است که در تصویر می بینید.

(image)
تماشاگردیوانه ایران-استرالیا؛20سال بعدازروزتاریخی