تصویر از فوتبال‌دستی بازی کردن ناصرخان و منصورخان

تصویر از فوتبال‌دستی بازی کردن ناصرخان و منصورخان
این عکسی قدیمی است از مرحوم پورحیدری و مرحوم حجازی که این دو را در حال بازی‌کردن فوتبال‌دستی نشان می‌دهد.

تصویر از فوتبال‌دستی بازی کردن ناصرخان و منصورخان

این عکسی قدیمی است از مرحوم پورحیدری و مرحوم حجازی که این دو را در حال بازی‌کردن فوتبال‌دستی نشان می‌دهد.
تصویر از فوتبال‌دستی بازی کردن ناصرخان و منصورخان