تصمیم رحمتی احساسی بود/استقلال مثل نیم فصل پارسال پرسپولیس است

تصمیم رحمتی احساسی بود/استقلال مثل نیم فصل پارسال پرسپولیس است

تصمیم رحمتی احساسی بود/استقلال مثل نیم فصل پارسال پرسپولیس است

تصمیم رحمتی احساسی بود/استقلال مثل نیم فصل پارسال پرسپولیس است