تشویق رسول و فراز در دربی تبریز/ شعار معروف بازهم سر داده شد!

تشویق رسول و فراز در دربی تبریز/ شعار معروف بازهم سر داده شد!

تشویق رسول و فراز در دربی تبریز/ شعار معروف بازهم سر داده شد!

تشویق رسول و فراز در دربی تبریز/ شعار معروف بازهم سر داده شد!

لردگان