تساوی حریفان اماراتی و عربستانی ذوب‌آهن/ شاگردان حسینی در رده دوم

تساوی حریفان اماراتی و عربستانی ذوب‌آهن/ شاگردان حسینی در رده دوم

تساوی حریفان اماراتی و عربستانی ذوب‌آهن/ شاگردان حسینی در رده دوم

تساوی حریفان اماراتی و عربستانی ذوب‌آهن/ شاگردان حسینی در رده دوم