تساوی اوستنده در لیگ بلژیک / رامین رضاییان بازی نکرد

تساوی اوستنده در لیگ بلژیک / رامین رضاییان بازی نکرد
اوستنده در نبود بازیکن ایرانی اش با رویال انترپ مساوی کرد.

تساوی اوستنده در لیگ بلژیک / رامین رضاییان بازی نکرد

اوستنده در نبود بازیکن ایرانی اش با رویال انترپ مساوی کرد.
تساوی اوستنده در لیگ بلژیک / رامین رضاییان بازی نکرد