ترکیب پرسپولیس برابر الریان قطر مشخص شد

ترکیب پرسپولیس برابر الریان قطر مشخص شد
برانکو ایوانکوویچ با خروج نام حسین ماهینی از ترکیب اصلی تیمش، 11 بازیکن اصلی اش برای این جدال را معرفی کرد.

ترکیب پرسپولیس برابر الریان قطر مشخص شد

برانکو ایوانکوویچ با خروج نام حسین ماهینی از ترکیب اصلی تیمش، 11 بازیکن اصلی اش برای این جدال را معرفی کرد.
ترکیب پرسپولیس برابر الریان قطر مشخص شد