ترابی در تیم ملی مصدوم شده بود/ فقط فرکی لیست خرید را می‌داند!

ترابی در تیم ملی مصدوم شده بود/ فقط فرکی لیست خرید را می‌داند!

ترابی در تیم ملی مصدوم شده بود/ فقط فرکی لیست خرید را می‌داند!

ترابی در تیم ملی مصدوم شده بود/ فقط فرکی لیست خرید را می‌داند!