تخلف شهرداری ارومیه به کمیته انضباطی کشیده شد

تخلف شهرداری ارومیه به کمیته انضباطی کشیده شد

تخلف شهرداری ارومیه به کمیته انضباطی کشیده شد

تخلف شهرداری ارومیه به کمیته انضباطی کشیده شد