تاج هم از اتفاقات اخیر ناراحت بود/ باید به تیم ملی احترام بگذاریم

تاج هم از اتفاقات اخیر ناراحت بود/ باید به تیم ملی احترام بگذاریم

تاج هم از اتفاقات اخیر ناراحت بود/ باید به تیم ملی احترام بگذاریم

تاج هم از اتفاقات اخیر ناراحت بود/ باید به تیم ملی احترام بگذاریم