بیانیۀ جمعی از ورزشکاران، مربیان، داوران در حمایت از دکتر حسن روحانی

بیانیۀ جمعی از ورزشکاران، مربیان، داوران در حمایت از دکتر حسن روحانی
تعدادی از ورزشکاران و مربیان از حسن روحانی حمایت کردند.

بیانیۀ جمعی از ورزشکاران، مربیان، داوران در حمایت از دکتر حسن روحانی

تعدادی از ورزشکاران و مربیان از حسن روحانی حمایت کردند.
بیانیۀ جمعی از ورزشکاران، مربیان، داوران در حمایت از دکتر حسن روحانی