به خاطر این تساوی ناراحت هستم/ همه گفتند ضربه عالیشاه گل شده است

به خاطر این تساوی ناراحت هستم/ همه گفتند ضربه عالیشاه گل شده است

به خاطر این تساوی ناراحت هستم/ همه گفتند ضربه عالیشاه گل شده است

به خاطر این تساوی ناراحت هستم/ همه گفتند ضربه عالیشاه گل شده است

هنر