به‌خاطر بازی خوب با سوریه تبریک می‌گویم/آیا کی‌روش را دعوت کردند؟

به‌خاطر بازی خوب با سوریه تبریک می‌گویم/آیا کی‌روش را دعوت کردند؟

به‌خاطر بازی خوب با سوریه تبریک می‌گویم/آیا کی‌روش را دعوت کردند؟

به‌خاطر بازی خوب با سوریه تبریک می‌گویم/آیا کی‌روش را دعوت کردند؟