بهادر مولایی از المپیک جا ماند

بهادر مولایی از المپیک جا ماند

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

پس از پایان تمرین سنگین سه وزنه بردار حاضر در اردوی تیم ملی و نیز تشکیل دوازدهمین جلسه شورای عالی فنی در نهایت تکلیف دو سهمیه باقی مانده کاروان پنج نفره وزنه برداری ایران در برزیل مشخص شد.

بهادر مولایی از المپیک جا ماند

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

پس از پایان تمرین سنگین سه وزنه بردار حاضر در اردوی تیم ملی و نیز تشکیل دوازدهمین جلسه شورای عالی فنی در نهایت تکلیف دو سهمیه باقی مانده کاروان پنج نفره وزنه برداری ایران در برزیل مشخص شد.

بهادر مولایی از المپیک جا ماند

بازی