بغض و اشک ترکی در لحظه خداحافظی

بغض و اشک ترکی در لحظه خداحافظی

محسن ترکی که از دنیای داوری خداحافظی کرده بود در لحظه ورود به فرودگاه مشهد با استقبال خوبی از سوی پیشکسوتان داوری و فوتبال شهرش مواجه شد.

بغض و اشک ترکی در لحظه خداحافظی

محسن ترکی که از دنیای داوری خداحافظی کرده بود در لحظه ورود به فرودگاه مشهد با استقبال خوبی از سوی پیشکسوتان داوری و فوتبال شهرش مواجه شد.

(image)
بغض و اشک ترکی در لحظه خداحافظی