بعد از جام جهانی بازی می‌کنم/ درگیری بازیکن ما چیز خاصی نبود

بعد از جام جهانی بازی می‌کنم/ درگیری بازیکن ما چیز خاصی نبود

بعد از جام جهانی بازی می‌کنم/ درگیری بازیکن ما چیز خاصی نبود

بعد از جام جهانی بازی می‌کنم/ درگیری بازیکن ما چیز خاصی نبود

شهر خبر