بررسی اساسنامه کمیته ملی المپیک در نشست شنبه هیات اجرایی

بررسی اساسنامه کمیته ملی المپیک در نشست شنبه هیات اجرایی

بررسی اساسنامه کمیته ملی المپیک در نشست شنبه هیات اجرایی

بررسی اساسنامه کمیته ملی المپیک در نشست شنبه هیات اجرایی