برخی پول گرفتند تا علیه من فحاشی کنند/ دست دزدها را کوتاه کردم

برخی پول گرفتند تا علیه من فحاشی کنند/ دست دزدها را کوتاه کردم

برخی پول گرفتند تا علیه من فحاشی کنند/ دست دزدها را کوتاه کردم

برخی پول گرفتند تا علیه من فحاشی کنند/ دست دزدها را کوتاه کردم