برانکو: قبل از بازی از آنها می‌ترسیدیم اما الان می‌گویم خجالت بکشید

برانکو: قبل از بازی از آنها می‌ترسیدیم اما الان می‌گویم خجالت بکشید

برانکو: قبل از بازی از آنها می‌ترسیدیم اما الان می‌گویم خجالت بکشید

برانکو: قبل از بازی از آنها می‌ترسیدیم اما الان می‌گویم خجالت بکشید